Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou TRIGONA, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 2916/25, 811 06 Bratislava, IČO: 46731962, DIČ: 2023549902, IČ DPH: SK2023549902, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 82428/B (ďalej aj „TRIGONA“ alebo „predávajúci“), a právnickými osobami a fyzickými osobami odoberajúcimi od spoločnosti TRIGONA tovar na účely podnikania, alebo na účely osobnej spotreby.
1.2. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou TRIGONA a kupujúcim, ktoré sa týkajú kúpy tovaru od spoločnosti TRIGONA.
1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného spoločnosťou TRIGONA uzavretá podľa ustanovení článku 2. týchto VOP.

2. Objednávanie tovaru
2.1. Objednávanie tovaru sa realizuje formou vystavenia objednávky kupujúcim a jej odoslania predávajúcemu, a to e-mailom, telefonicky, prostredníctvom B2B systému, B2C (e-shop) systému, alebo prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho. Objednávka kupujúceho musí byť akceptovaná predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Predávajúci má právo odmietnuť dodanie tovaru z dôvodu nesplnenia obchodných podmienok zo strany kupujúceho. Odmietnutie dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu a prijatú objednávku vybaví stornovaním.
2.2. Aby mohla byť objednávka akceptovaná, musí obsahovať všetky potrebné údaje: meno, priezvisko, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO alebo identifikačné číslo známe v štáte registrácie ak bolo pridelené (v prípade registrácie zahraničnej právnickej alebo fyzickej osoby), DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), telefonický kontakt, e-mailovú adresu, adresu dodania a spôsob dodania tovaru, objednávací kód tovaru a požadované množstvo. U registrovaných zákazníkov postačí obchodný názov, IČO, objednávací kód tovaru a požadované množstvo.
2.3. Objednávka kupujúceho sa stáva pre kupujúceho záväznou okamihom jej odoslania, pričom kupujúci nie je oprávnený jednostranne zrušiť alebo odvolať objednávku po jej akceptácií predávajúcim. Kúpna zmluva vzniká okamihom akceptácie objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci akceptuje objednávku zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky vo forme súboru s názvom "Potvrdenie o prijatí objednávky" ako prílohy prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho, alebo dodaním tovaru kupujúcemu. Automatická odpoveď so súhrnnou rekapituláciou obsahu objednávky odoslaná kupujúcemu po zadaní objednávky nie je potvrdením prijatia objednávky s povinnosťou plnenia objednávky zo strany predávajúceho.
2.4. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje, že akceptuje výšku cien za tovar a služby uvedené v zaslanom platnom cenníku, alebo v B2B a B2C systéme predávajúceho, ďalej akceptuje VOP a Reklamačný poriadok predávajúceho a to všetko v znení platnom v deň odoslania objednávky kupujúcim.

3. Dodanie tovaru
3.1. Predávajúci odošle tovar podľa dostupnosti jednotlivých produktov a prevádzkových možností predávajúceho zvyčajne nasledujúci pracovný deň, a to prostredníctvom kuriéra DPD (ak si v objednávke nedohodol s kupujúcim iný druh dopravy) a na adresu, ktorú určí kupujúci v objednávke. V prípade, že predávajúci si je vedomý možnosti neskoršieho dodania tovaru ako 90 dní, upozorní kupujúceho na túto skutočnosť. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si náhradu škody z prípadného omeškania v dodaní tovaru predávajúcim, ani v prípade zrušenia objednávky zo strany predávajúceho z dôvodu prekážok na strane predávajúceho v dodaní tovaru.
3.2. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na adresu dodania, resp. do skladových priestorov kupujúceho. Súčasťou dodávky nie je inštalácia, montáž a vynášanie tovaru. Tieto služby nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. Zásielka s objednaným tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list (pokiaľ ho vyžaduje výrobca, alebo distribútor).
3.3. Kupujúci je povinný od predávajúceho alebo od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu vyplývajúcom z uzavretej kúpnej zmluvy. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až úplným zaplatení kúpnej ceny tovaru. V prípade platby za tovar pri prevzatí kuriérovi, požaduje kupujúci doklad o zaplatení od kuriéra. Predávajúci nevystavuje doklad o zaplatení pri platbe za dobierku kuriérovi a ani ho nevie vystaviť dodatočne.
3.4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bezodkladne skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. Predávajúci zodpovedá len za kompletnosť dodávky. Za škody spôsobené odcudzením tovaru, alebo jeho časti a za škody spôsobené poškodením tovaru pri preprave zodpovedá prepravca. V prípade prevzatia zjavne poškodenej zásielky pri preprave, alebo zistenia nekompletného obsahu zásielky je kupujúci povinný upovedomiť predávajúceho najneskôr nasledujúci pracovný deň a postupovať v súlade s platným Reklamačným poriadkom. Na uplatnenie náhrady škody v prípade nekompletného alebo nefunkčného tovaru je kupujúci povinný postupovať v súlade s platným Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý definuje všetky náležitosti uplatnenia záručných nárokov kupujúceho. Reklamačný poriadok predávajúceho je uvedený na webovej stránke predávajúceho.
3.5. Dodanie tovaru pre kupujúceho môže byť predávajúcim pozastavené v prípade, keď kupujúci má minimálne jednu faktúru po lehote splatnosti. V tomto prípade stráca poradie pri všetkých otvorených objednávkach a dodanie tovaru bude predávajúcim uskutočnené až po úhrade všetkých faktúr po lehote splatnosti.

4. Kúpna cena
4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu, cenu doplnkových služieb (preprava, dobierka atď.) a príslušnú DPH podľa predávajúcim akceptovanej objednávky, t. j. podľa podmienok uzavretej kúpnej zmluvy. Kúpna cena tovaru a doplnkových služieb zodpovedá platnému cenníku tovaru a služieb uvedených v platných cenníkoch, alebo v B2B a B2C systémoch. Predávajúci je oprávnený účtovať k vybratým tovarovým položkám okrem ceny dopravy aj dopravný hmotnostný príplatok (tento nie je vyjadrený v potvrdení objednávky ale je pripočítaný dodatočne až po vystavní faktúry), ktorého výška je 0,15 €/kg bez DPH v B2B a 0,20€/kg s DPH v B2C.
4.2. V cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky a pod. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej v týchto VOP alebo v kúpnej zmluve nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať všetky bankové poplatky.

5. Platobné podmienky
5.1. Spôsob platby za objednaný tovar závisí od požadovaného spôsobu prepravy tovaru na miesto dodania:
5.2. Platba vopred - platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry a týka sa kupujúcich, ktorí nemajú pridelenú formu úhrady prevodom a požadujú úhradu tovaru prevodným príkazom. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný v prospech kupujúceho. Po úhrade príslušnej zálohovej faktúry je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že zálohová faktúra nie je do 3 pracovných dní od jej vystavenia uhradená, predávajúci objednávku pozastaví, rezerváciu tovaru zruší a tovar uvoľní k dispozícii ďalším kupujúcim. Platba vopred sa tiež uskutočňuje prostredníctvom platobnej brány platobnou kartou pri uzatváraní objednávky.
5.3. Platba v hotovosti - vo ojedinelých prípadoch kupujúci môže príslušnú faktúru uhradiť v hotovosti v sídle predávajúceho, pričom kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže odmietnuť prijať hotovostnú platbu v prípade, že mu to platná legislatíva neumožňuje.
5.4. Platba realizovaná po dodaní tovaru - v prípade, že kupujúcemu bola pridelená forma úhrady prevodom a zároveň predávajúci neeviduje voči kupujúcemu pohľadávku po splatnosti viac ako 5 dni, kupujúcemu je pri dodaní tovaru vystavená faktúra s príslušnou dobou splatnosti stanovenej pre daného kupujúceho podľa akceptovanej objednávky. Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet predávajúceho, ktorý je uvedený na faktúre.
5.5. Dobierka – dodanie tovaru prebieha prostredníctvom kuriérskych služieb, pričom kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu kuriérovi priamo pri prevzatí tovaru v hotovosti, alebo platobnou kartou.
5.6. Ak osoba oprávnená prevziať zásielku odmietne bez udania dôvodu uhradiť kúpnu cenu, alebo nie je možné zásielku doručiť (adresát nezastihnutý napriek telefonickým a iným urgenciám, odmietnutie prevzatia atď.) je predávajúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške do 50,00 € bez DPH na pokrytie nákladov spojených s úhradou dopravy zásielky ku kupujúcemu a späť, a tiež nákladov na manipuláciu pri vyskladnení a opätovnom naskladnení tovaru. Tým nie je dotknuté právo na náhradu inej škody, ktorá by tým predávajúcemu vznikla.
5.7. Spôsob dodania tovaru dobierkou je oprávnený použiť kupujúci aj v prípade, že má neuhradené faktúry po splatnosti, avšak tieto záväzky z predošlého obchodovania budú pripísané ku hodnote dobierkovej sumy prevzatej kuriérom. Kupujúci v takomto prípade pri voľbe platby dobierkou súhlasí s úhradou ceny za tovar a služby podľa objednávky a zároveň pripočítaním dlžnej sumy potrebnej na vyrovnanie predchádzajúcich záväzkov voči predávajúcemu.
5.8. V súvislosti s pozastavením dodávok z dôvodu faktúr po splatnosti predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá tým kupujúcemu vznikla.
5.9. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úroky z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Pri platení kúpnej ceny za objednaný tovar je nevyhnutné uviesť ako variabilný symbol číslo príslušnej faktúry predávajúceho. Ak v dôsledku neuvedenia alebo nesprávneho uvedenia variabilného symbolu dôjde k nesprávnemu zúčtovaniu platby, kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci sa dostáva do omeškania so splnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar.

6. Pridelenie formy úhrady prevodom
6.1. Formou úhrady prevodom sa rozumie poskytnutie možnosti úhrady za tovar prevodným príkazom na základe dodávateľskej faktúry až po oddaní tovaru kupujúcemu. Podmienkou pre pridelenie formy úhrady prevodom je, aby kupujúci zrealizoval počas 3 po sebe idúcich mesiacoch minimálne 3 odbery v hodnote presahujúcej spolu 600,00 € bez DPH.
6.2. Predávajúci môže poskytnúť pridelenie formy úhrady prevodom jednotlivým kupujúcim na základe posúdenia celkovej bonity kupujúceho. Pridelenie, zmena alebo úplné zrušenie formy úhrady prevodom je plne v kompetencií predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo kupujúcemu neprideliť formu úhrady prevodom a to i v prípade splnenia obratových podmienok.

7. Osobitné podmienky
7.1. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.
7.2. Pri určených druhoch tovaru je veľkoobchodný nákup podmienený minimálnym množstvom kusov v objednávke. Táto podmienka je vyznačená pri jednotlivých tovarových položkách v cenníkoch aj v systéme B2B. V prípade objednávky kupujúcim nesprávneho násobku minimálneho odberného množstva (balenia) si predávajúci vyhradzuje právo zaokrúhliť objednané množstvo smerom nahor na najbližší násobok minimálneho množstva (balenia) od objednaného množstva bez upozornenia kupujúceho.
7.3. Predávajúci je oprávnený započítať akékoľvek aj nesplatné pohľadávky voči pohľadávkam odberateľa. Kupujúci nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho oprávnený postúpiť (alebo inak previesť) akékoľvek práva alebo povinnosti z uzavretých kúpnych zmlúv.

8. Ochrana osobných údajov
8.1. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke kupujúceho a v dokladoch a dokumentoch prípadne vyhotovených v súvislosti s uzavretím a plnením kúpnej zmluvy. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne, slobodne a vážne, bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok. Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť osobných a kontaktných údajov uvedených v objednávke a v ostatnej ním poskytnutej dokumentácii.
8.2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe externým poradcom predávajúceho, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti (účtovníci, audítori, advokáti a pod.)

9. Záverečné ustanovenia
9.1. Iné podmienky alebo iné vyhradené práva kupujúceho voči týmto VOP sú platné a účinné len v prípade, ak ich predávajúci písomnou formou, s ohľadom na jednotlivú objednávku kupujúceho výslovne uznal.
9.2. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP alebo kúpnej zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení kúpnej zmluvy ani VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto zmluvy.
9.3. Tieto VOP a kúpna zmluva uzavretá na ich základe sa riadia právom Slovenskej republiky. Na rozhodovanie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúcim sa kúpnej zmluvy a VOP je dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim určený ako prvostupňový súd Okresný súd Bratislava I.
9.4. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia VOP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými. V prípade, ak kupujúci nedoručí predávajúcemu písomné oznámenie, v ktorom výslovne uvedie, že zmenené VOP neakceptuje, platí, že kupujúci sa pri uzatvorení objednávky s VOP riadne oboznámil, bez výhrad s nimi súhlasí a tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
9.5. Podmienky odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

TRIGONA, s.r.o.
Námestie slobody 2916/25
811 06 Bratislava
Slovakia

Office
tel.: +421 917 111 584
e-mail: info @ trigona.sk

Identifikačné čísla
Id.No. / IČO: 46731962
Tax Id.No. / DIČ: 2023549902
VAT No. / IČ DPH: SK2023549902

Bankové údaje
Bank account / Bankový účet: 2927878459/1100
Bank account name / Názov bankového účtu: TRIGONA, s.r.o.
Bank / Banka: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovakia
IBAN: SK9811000000002927878459
SWIFT (BIC) : TATRSKBX

 

Dátum poslednej úpravy VOP: 07.10.2023

 

 

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.